oiposdru

demarare proiect

Notificare privind demararea proiectului

INSTITUTUL DE CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE ÎN BIO-NANO-ŞTIINŢE al Universităţii Babeş-Bolyai demarează, începand cu data de 03.05.2010, implementarea proiectului cu titlul  Program doctoral performant pentru formarea resursei umane înalt calificate în cercetarea ştiinţifică interdisciplinară, activităţile acestuia fiind prevăzute pentru o perioadă de 24 luni.

Proiectul se va desfăşura în principal cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare în Bio-nano-ştiinţe, beneficiind de infrastructura de cercetare a acestuia şi va primi o asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 1.747.282,00 lei din Fondul Social European şi alocări de la bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 21 Programe doctorale mai bune, din cadrul Axei prioritare 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării, după cum reiese din contractul de finanţare POSDRU/21/1.5/G/36154.

Obiectivul general al proiectului vizează formarea şi perfecţionarea resurselor umane implicate în activităţi de cercetare şi dezvoltare, care vor fi capabile să facă faţă provocărilor diverse ale unei societăţi dinamice, să valorifice noile oportunităţi ivite în urma aderării României la Uniunea Europeană şi să performeze la nivel competitiv naţional şi internaţional prin dezvoltarea unui program doctoral inovativ întemeiat pe o abordare interdisciplinară, mobilitate crescută transnaţională şi intersectorială şi infrastructură de ultimă generaţie, toate menite să facă din cariera în cercetare o opţiune mai atractivă şi motivantă.

Obiectivele specifice:

  • Concentrarea la nivelul platformei a unor resurse umane înalt specializate capabile să utilizeze capacităţile tehnologice de ultimă generaţie, platforma constituindu-se astfel într-un pol regional de cercetare-dezvoltare cu impact naţional şi internaţional;
  • Îmbunătăţirea ciclului de studii universitare de doctorat în domeniile prioritare Materiale, procese şi produse inovative, Tehnologia informaţiei şi Comunicaţii, Mediu şi Biotehnologii ale Strategiei Naţionale de Cercetare Dezvoltare 2007-2013 prin dezvoltarea curriculei programului doctoral interdiciplinar Metode experimentale avansate pentru studiul şi analiza biosistemelor cu aplicaţii în medicina umană;
  • Instruirea şi perfecţionarea persoanelor angajate sau colaboratoare ale platformei de cercetare în domeniile cuprinse în programul doctoral propus, precum şi în alte domenii conexe care asigură o mai bună utilizare şi valorificare a oportunităţilor existente şi viitoare;
  • Îmbunătăţirea mobilităţii academice a personalului platformei implicate în dezvoltarea şi aplicarea programului doctoral propus;
  • Includerea în programele de pregătire a personalului platformei a unor sesiuni menite să dezvolte capacitatea de publicare ştiinţifică, competenţele de management, în special cel al cercetării şi dezvoltării.

Rezultatele anticipate:

  • Numărul de şcoli doctorale înfiinţate/sprijinite – 1
  • Numărul de lucrări ştiinţifice – 50
  • Rapoarte de cercetare validate de Consiliile Universităţilor – 5
  • Număr de protocoale de practică experimentală pentru echipamente de ultimă generaţie  - 10
  • Curriculă program doctoral interdisciplinar - 1

Echipa de management a proiectului:

C.S. III dr. ALUAŞ MIHAELA - Manager proiect
DOMINIC CRISTINA FELICIA - Asistent Manager
BARBUR DANA - Responsabil Financiar
BRAŞOVEANU ALEXANDRU - Consilier Juridic

Prof. univ. dr.  SIMON SIMION - Coordonator ştiinţific program doctoral
Prof. univ. dr. POPESCU OCTAVIAN - Coordonator ştiinţific pentru relaţii internaţionale

PUSOK ISTVAN- Expert contabil
KELEMEN ANDREI – Expert comunicare
CIPLEA CARMEN MARIANA - Expert IT

 

Cu deosebită consideraţie,

Prof. univ. dr. Simion SIMON
Director INSTITUTUL DE CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE ÎN BIO-NANO-ŞTIINŢE