oiposdru

descriere proiect

INSTITUTUL DE CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE ÎN BIO-NANO-ŞTIINŢE al Universităţii Babeş-Bolyai a demarat începând cu data de 03.05.2010, implementarea proiectului cu titlul  Program doctoral performant pentru formarea resursei umane înalt calificate în cercetarea ştiinţifică interdisciplinară, activităţile acestuia fiind prevăzute pentru o perioadă de 24 luni.

Proiectul se va desfăşura în principal în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare în Bio-nano-ştiinţe, beneficiind de infrastructura de cercetare a acestuia şi va primi o asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 1.747.282,00 lei din Fondul Social European şi alocări de la bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 21 Programe doctorale mai bune, din cadrul Axei prioritare 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării, după cum reiese din contractul de finanţare POSDRU/21/1.5/G/36154.

Universitaţile sunt unii din cei mai importanţi actori CDI la nivel naţional şi regional. În ultimii ani reforma universităţilor şi implementarea procesului Bologna au accentuat rolul ciclului doctoral în formarea de cercetători de vârf la nivel european. Deşi susţinută de o serie de măsuri legislative şi programe de finanţare naţionale şi internaţionale, dezvoltarea de programe doctorale perfomante s-a lovit de obstacolul subfinanţării. Aceleaşi cauze determină absolvenţii de master să prefere integrarea pe piaţa muncii, renunţând astfel la continuarea studiilor. Numărul persoanelor înscrise în programul de master a crescut de-a lungul anilor, aspect ce nu trebuie deloc neglijat, deoarece, cu argumente academice şi financiare, acest aflux de potenţial uman tânăr s-ar putea îndrepta spre studiile doctorale, ducând astfel la revigorarea domeniului de cercetare.

Pentru ca acest lucru să devină posibil este necesară satisfacerea mai multor condiţii, printre care una esenţială este existenţa unor programe doctorale atractive, interdisciplinare care să îmbine procesul educaţional cu cel de cercetare în cadru organizaţional adecvat şi beneficiind de o infrastructură modernă, de ultimă generaţie, care să permită perfomanţa şi excelenţa la nivel internaţional.

În acest context general, proiectul de faţă sprijină nevoia instituirii unui program doctoral interdisciplinar care corespunde cerinţelor mai sus menţionate. Cadrul necesar este furnizat de platforma de cercetare interdisciplinară existentă şi funcţională la nivelul solicitantului. Platforma este dotată cu echipamente de ultimă generaţie, ca urmare a unor mai multe proiecte de dotare derulate de instituţia solicitantă cu finanţare nerambursabilă publică naţională şi din resurse proprii ale solicitantului.

Proiectul va contribui la consolidarea sistemului naţional de studii doctorale şi va sprijini dezvoltarea resurselor umane din cercetare, dezvoltare şi inovare permiţând crearea de reţele între universităţi şi centre de cercetare, dezvoltarea de cooperări transnaţionale şi mobilităţi, de programe comune de studii cu caracter interdisciplinar. În lipsa finanţării, aceste rezultate imediate nu ar putea fi obţinute, iar activităţile de dezvoltare a competenţelor generale şi mobilităţile nu ar fi putea fi finanţate din alte surse în perioada imediat următoare.